Každého vlastníka certifikátu musíte nájsť na:

http://www.tsus.sk/data/stavreg.php

Firma LUKABETON je jediná firma na Slovensku, ktorá vlastní CERTIFIKÁT VÝROBKU - prvky na ploty a zároveň spĺňa Európsku normu STN EN 12839 v plnom rozsahu.
Každý výrobca betónových plotov, ktorý tvrdí, že vlastní tento CERTIFIKÁT je registrovaný na web stránkach TSÚS.

Vážení zákazníci

Vyžadujte od potenciálneho dodávateľa Vášho betónového oplotenia doklady, ktoré sú vyžadované platnou európskou legislatívou. Žiadajte Vyhlásenie podľa Nariadenia EpaR č. 305/2011 a v rámci národnej legislatívy zákonom č. 133/2013 Z.z. a vyhláškou MDVRR SR SR č. 162/2013, ktoré zavádzajú povinnosť výrobcu stavebného výrobku vydávať príslušné Vyhlásenie, podľa zákona o stavebných výrobkoch, v ktorých sú deklarované príslušné hodnoty únosnosti a trvanlivosti. Výrobca, ktorý trvalo dosahuje požadovanú kvalitu a uplatňuje vnútropodnikovú kontrolu pri výrobe betónových prvkov na ploty sa Vám preukáže certifikátom z TSÚS. Ak je na certifikáte uvedená norma STN EN 12839: 2012- , tak sa preukazuje, že sú splnené všetky požiadavky citovanej normy. Plnenie požiadaviek je trvalo kontrolované nezávislou treťou stranou. Pri použití akejkoľvek inej normy, predpisu alebo dokumentu musí držiteľ preukázať, že tento je v súlade s STN EN 12839: 2012-


Kvalitný betónový plot musí mať stĺpik upravený na odtok vody, to potvrdzuje aj norma STN EN 12839! > viac info

Našou základnou hodnotou pri výrobe betónových plotov je už dnes tak vzácna poctivosť !!!


POZOR veľmi dôležité informácie

Betónový plot Lukabeton - certifikat Vážení zákazníci, na Slovensku výrobcovia a predajcovia betónových plotov tvrdia, že majú certifikáty na ploty, ale nie vždy je to pravda. Ako prvá firma sme už v roku 2011 získali certifikát výrobku prvky na ploty. Vyhlásenie o zhode nepovažujeme za certifikát, tento si výrobca zhotovuje sám, preto by sa nemal v praxi ani používať. Nedajte sa klamať takto má v skutočnosti vyzerať CERTIFIKÁT VÝROBKU - Prvky na ploty.

 • CERTIFIKÁT VÝROBKU - Prvky na ploty na SK : Prvky pre ploty

Protokoly zo skúšok a Vyhlásenie spoločnosti LUKABETON

Všetky naše produkty boli testované v Technickom skúšobnom ústave stavebnom, ktorý nám vystavil protokoly zo skúšok. Následne nato sme vydali potrebné Vyhlásenie.

Čo je nepovinná certifikácia?:

Nepovinnú certifikáciu výrobkov vykonáva ústav ako akreditovaný certifikačný orgán. Nepovinná certifikácia poskytuje výrobcom zvýšenú dôveru zákazníkov v ich výrobky, pretože na rozdiel od certifikátu a vyhlásenia o parametroch podľa CPR, resp. zákona č. 133/2013 Z. z., v tzv. regulovanej oblasti, kde sú predmetom (povinnej) certifikácie len niektoré výrobky a len tie ich vlastnosti, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na stavby, resp. s bezpečnosťou stroja, sa nepovinným certifikátom potvrdzujú aj parametre vlastností nad rámec napr. vlastností z prílohy ZA harmonizovanej normy, alebo parametre vlastností výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje CPR ani zákon č. 133/2013 Z. z.

Na výrobky, na ktorých certifikáciu má certifikačný orgán vypracované podrobné pravidlá, je výrobcovi, popri udeleniu certifikátu, umožnené označovať certifikovaný výrobok značkou kvality TSÚS:

 • Certifikáciu vykonáva Slovenský technický ústav stavebný - súčasťou certifikácie výrobku sú priebežné inšpekcie a odber vzoriek na kontrolné skúšky, ktoré vykonáva TSÚS.
 • Pozor na plagiátorov !!!

  Nakoľko naša "konkurencia" kopírovala naše vyhlásenie o zhode, museli sme ho z webovej stránky odstrániť, samozrejme je nadaľej k nahliadnutiu na prevádzke firmy LUKABETON s.r.o.
  • ES Vyhlásenie o zhode : prvky pre ploty
   dosky (dĺžka : 2500mm), stĺpiky (výška : 2600,2800,3000mm)
  • Protokol o skúške č.: 60-18-0095
   odtok vody
  • Protokol o skúške č.: 60040134-3
   nasiakavosť betónu
  • Protokol o skúške č.: 60-08-1584
   objenová hmotnosť, pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu
  • ProArch Banská Bystrica (3-6.5.2011)
   Spoločnosť LUKAKBETON ® získala ocenenie na tejto prestýžnej výstave.
  • Protokol o skúške a vyhodnotenie výsledkov skúšky č.:60040134-2
   skúška rozmerov, tvaru, vzhľadu, krytia výstuže a únosnosti prvkov na na ploty
  • Protokol o skúške č.: 60-10-0881
   rozmerová presnosť, hrúbka krycej vrstvy, úprava povrchu
  • Protokol o skúške č.: 60-10-0241
   rozmerová presnosť, hrúbka krycej vrstvy, úprava povrchu
  • Protokol o skúške č.: 60-04-0132-3
   objenová hmotnosť, pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu
  • Protokol o skúške č.: 60-08-1354
   rozmerová presnosť, únosnosť (stĺpiky)
  • Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru 5637
   doskové dielce oplotenia s upraveným povrchom
  • Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru 5572
   doskové dielce bariérového oplotenia
  • Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru 5159
   pre vodomernú šachtu
  • Osvedčenie o zápise ochrannej známky LUKABETON®
   pre našu ochrannú známku
  • Časť NAŠICH protokolov z vykonaných skúšok od 2008-2015

  Povinnost vydavat Vyhlasenie o zhode bola zakotvena v smernici 89/106/ES, transponovana prostrednictvom zakona o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a suvisiacej vyhlasky MDVRR SR do narodnej legislativy. Vyssie uvedene pravne normy boli od 1.7.2013 nahradene Nariadenim EpaR c. 305/2011 a v ramci narodnej lagislativy zakonom c. 133/2013 Z.z. a vyhlaskou MDVRR SR c. 162/2013, ktore zavadzaju povinnost vyrobcu stavebneho vyrobku vydavat Vyhlasenie o parametroch. Termin Vyhlasenie zhody aktualna legislativa nepozna.


  Zabudovať do stavby kvalitný, trvanlivý a bezpečný výrobok je záujmom každého investora resp. stavebníka. A pritom je jedno či sa jedná o stavbu za desiatky miliónov eur alebo o stavbu rodinného domu. Aby sa takýto stav dal dosiahnuť, je nutné tak, ako aj iné sféry života, regulovať legislatívnymi pravidlami výstavbu stavebných objektov, ale aj výrobu stavebných výrobkov. Okrem investora resp. stavebníka si požiadavky na stavby a stavebné výrobky definuje aj členský štát EÚ a to formou predpisov - zákonov, vyhlášok a noriem.
  Kvalitu (stavby, diela, výrobku) možno definovať ako celkový súhrn vlastností a znakov produktu, ktoré vyjadrujú jeho schopnosť uspokojovať vopred stanovené požiadavky odberateľa.

  Odberateľ očakáva predovšetkým:
  • vysokú spoľahlivosť
  • dostatočnú životnosť
  • nízke nároky na prevádzku
  • nízke nároky na údržbu

  Podľa zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) možno na uskutočnenie stavby navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Osobitný predpis, ktorý má vo vzťahu k tomuto ustanoveniu stavebného zákona postavenie špeciálneho zákona, je zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, zákon stanovuje postupy, ktorými sa preukazuje vhodnosť daného stavebného výrobku pre zabudovanie do stavby podľa stanoveného účelu použitia.
  Podmienky na voľný pohyb stavebných výrobkov na trhu Európskeho hospodárskeho priestoru stanovuje smernica Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov. Smernicou sa vytvoril rámec na vydávanie harmonizovaných technických špecifikácií stavebných výrobkov. Relevantné články smernice 89/106/EHS sa do slovenského právneho systému prevzali zákonom č. 90/1998 Z. z. a následnými novelami zákona v rokoch 2000, 2004, 2007 a 2009. Zákon od roku 2004 hovorí o národnom aj európskom systéme preukazovania zhody. Preukázaná zhoda s národnými technickými špecifikáciami umožňuje označiť výrobok značkou zhody CSk, ktorá platí len na území Slovenskej republiky. Keď sa národná technická špecifikácia nahradí harmonizovanou normou výrobok sa označuje CE. Označenie CE sa odlišuje od označení podľa iných smerníc sprievodnými údajmi pripojenými k vlastnej značke CE. Prevažná časť uvádzaných údajov sa týka vlastností výrobku a deklarovaných parametrov podľa zistení z počiatočných skúšok typu. Označenie CE má byť jediným povinným označením stavebného výrobku, ktorým výrobca deklaruje, že výrobok spĺňa požiadavky aj iných smerníc. Štítok (etiketa) s označením CE má byť podľa možnosti na výrobku alebo na jeho obale a vo výnimočných prípadoch v sprievodnej dokumentácii dodávanej s výrobkom.
  Podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody sú prefabrikované prvky z betónu na ploty zaradené do skupiny výrobkov č. 4803. Na preukazovanie zhody sa vzťahuje harmonizovaná európska norma EN 12839.Táto norma zahŕňa betónové prvky ako sú stĺpy, panely plné alebo s otvormi, dosky a soklové panely. Podľa prílohy ZA tejto normy sa preukazujú nasledovné vlastnosti: únosnosť a trvanlivosť únosnosti proti korózii a striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu.

  • zmysle prílohy „C" EN 12839 je výrobca prvkov na ploty vykonávať kontrolu kvality hotových výrobkov nasledovne:
  • rozmerová presnosť, charakteristiky povrchu: 1 prvok z 1000 prvkov každého druhu prvku
  • pevnosť za ohybu: 2 prvky z 5000 prvkov každého druhu prvku
  • absorpcia vody (nasiakavosť): 1 prvok z 5000 ton
  • hrúbka betónu krycej vrstvy: 2 prvky z 5000 prvkov každého druhu prvku
  • zmysle prílohy „D" EN 12839 je možné vykonávať preberacie skúšky zásielky prvkov na ploty pri dodaní. Počet prvkov požadovaných pre vykonanie preberacích skúšok je stanovený nasledovne:
  • rozmerová presnosť, charakteristiky povrchu: 3 prvky
  • pevnosť za ohybu: 3 prvky
  • absorpcia vody (nasiakavosť): 1 prvok
  • hrúbka betónu krycej vrstvy: 3 prvky

  Zástupcovia výrobcu aj odberateľa musia mať možnosť zúčastniť sa pri odbere vzoriek. Kontroly a preberacie skúšky sa vykonávajú v laboratóriách alebo na miestach dohodnutých zúčastnenými stranami. Obidve strany majú právo byť prítomní pri vykonávaní skúšok alebo na skúšky vyslať svojich zástupcov.