LUKABETON - Betónové ploty
NAJPEVNEJŠIE BETÓNOVÉ PLOTY
LUKABETON Certifikáty
LUKABETON Betónové ploty
LUKABETON Ocenenenie PRO ARCH
LUKABETON Záruka kvality - ochranná známka
LUKABETON Porovnanie s konkurenciou
Vodomerná šachta LUKABETON

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

Spoločnosť LUKABETON, s.r.o., Hornočepeňská 4394, 926 01 Sereď, IČO: 36840050, registrácia vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 20703/T (ďalej len spoločnosť) spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/kupujúcich a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.


1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu


2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa
 • štát
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH


3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.


4. Práva zákazníka ako dotknutej osoby

 • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
 • požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov
 • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali
 • požadovať, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo neprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje
 • požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov


5. Zabezpečenie ochrany údajov

Zabezpečujeme ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.